แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่

Monday, 17 August 2015 01:34 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนใหม่ โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก น.สพ.วชิระ แก้วสิงห์ (อ้น) ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 ให้ดำรงตำแหน่งนายสมาคมศิษย์เก่าฯ คนต่อไปโดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2558-2560 ซึ่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนใหม่มีประวัติพอสังเขป ดังนี้

การศึกษาระดับประถมศึกษา; โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น; โรงเรียนสารคามพิทยาคม

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย; โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา; คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน; ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกธุรกิจสุกร บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:54