คณบดีร่วมประชุมกองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Friday, 07 August 2015 03:07 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

    เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงแรมเซนทารา ขอนแก่น รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยถือเป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังที่มีการจัดตั้งกองทุนฯขึ้น สำหรับกองทุนฯนี้จัดตั้งขึ้นโดยนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ และศิษย์เก่าแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบันด้วย โดยองค์ประกอบของกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วยผู้บริหาร(คณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดี) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนสิริ อดีตคณบดี  ผู้แทนคณาจารย์ ได้แก่ อ.น.สพ.จิรศักดิ์ ถิรธนบูรณ์ ผู้แทนจากศิษย์สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้แก่ น.สพ.ธีรชัย วงษ์ชารู และน.สพ.นิตินัย สุทธิมาลย์ นายกและอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้แทนศิษย์เก่า ได้แก่ สพ.ญ.วิภาศิริ อมรวิทยาเวช และ น.สพ.คมกริช ตาตินิจ ส่วนผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน คือ นศ.สพ.วรโชติ พงศ์ศรีประชา นายกสโมสรนักศึกษา โดย บรรยากาศของการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:53