กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์

Thursday, 18 May 2017 04:39 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print


พรบ.การใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ law60_1.pdf
พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมในสัตว์ law60_2.pdf
พรบ.ยา 2510  law60_3.pdf
พรบ.ยา (ฉบับที่ 2) law60_4.pdf
พรบ.ยา (ฉบับที่ 3) law60_5.pdf
พรบ.ยา (ฉบับที่ 4) law60_6.pdf
พรบ.ยา (ฉบับที่ 5) law60_7.pdf
พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ 2545


พรบ.การใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์

พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมในสัตว์

พรบ.ยา 2510  

พรบ.ยา (ฉบับที่ 2) 

พรบ.ยา (ฉบับที่ 3) 

พรบ.ยา (ฉบับที่ 4) 

พรบ.ยา (ฉบับที่ 5) 

พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ 2545

Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:52