นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คนใหม่

Wednesday, 05 April 2017 01:11 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print


   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนใหม่ โดย น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง มีประวัติและผลงานพอสังเขป ดังนี้

ประวัติการศึกษา

-          ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-          ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2542 – 2543

-          เป็นนายสัตวแพทย์ประจำหน่วยสัตว์ใหญ่ (โคเนื้อ-โคนม) ที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

ปี 2544 – 2547

-          เป็นนายสัตวแพทย์ประจำหน่วยสัตว์ใหญ่ (โคเนื้อ-โคนม) ที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2547 - ปัจจุบัน

-          ประกอบกิจการสานฝันฟาร์มโคนม

-          บริหารงานบริษัท กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดขอนแก่น จำกัด: ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ศูนย์รวมรวม ซื้อขายน้ำนมดิบและจำหน่ายอาหารสัตว์

-          บริหารงาน บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด:โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ( pasteriza)

-          บริหารงาน  ร้าน นมกาฬสินธุ์:จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในแบรนด์  PROCAL MILK

-          บริหารงาน บริษัท พีแดรีไลน์ จำกัด  : ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงศูนย์รวมรวม ซื้อขายน้ำนมดิบ และจำหน่ายอาหารสัตว์

ตำแหน่งปัจจุบัน

-          ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ศูนย์รับน้ำนมดิบวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทรัพย์เจริญ

-          ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จ.ขอนแก่น จำกัด

-          ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด

-          ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทพีแดรี่ไลน์ จำกัด

-          ผู้จัดการศูนย์รับน้ำนมดิบวิสาหกิจคำโพนทอง

-          ดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์

ประสบการณ์

-          เป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบประเทศไทย

-          ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมดิบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

-          เคยเป็นคอลัมนิสต์ (Columnist)ในหนังสือ THE COWSคอลัมน์“คลินิก”โดย น.สพ.ภาสวัฒน์รุ่งเรือง (หมอโอ๋)

-          เปิดให้บริการ คลินิกรักษาโคเนื้อและโคนม

-          ประกอบกิจการฟาร์มโคนม

-          ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะในการบริหารรวบรวมน้ำนมดิบและสหกรณ์ผู้ผลิตนมพร้อมดื่ม รุ่นที่ 2 ” ที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬากรณ์

-          ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบ” ที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-          ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบการ การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ” ที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สสอ.ที่ 3 จ.นครราชสีมา

-          ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม GMP (Codex)”สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

-          ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร“ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์” ที่ศูนย์เรียนรู้ GMP นมพาสเจอร์ไรส์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

เป็นต้น

รางวัลที่ได้รับจากการบริหารงาน บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด

1         ได้รับโล่ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจาก กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 15 กันยายน 2557

2         ได้รับเกียรติบัตรจาก สสว. ว่า บจ. กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด ผ่านโครงการสุดยอด SME PROVINCIAL CHAMPIONS ) กลุ่ม RISING STAR   ณ .วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

3         ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่า บจ. กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI )ณ วันที่ 28  มีนาคม 2559

4         รางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 30 มีนาคม 2560

Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:52