คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2560

Tuesday, 14 March 2017 01:50 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

   ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2560 โดยได้มีการพิจารณาจากศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ การอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนร่วม การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ฯลฯ ผลปรากฏว่ามีศิษย์เก่าผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล จำนวน 6 คน ดังนี้ น.สพ.วิทูรย์ เสงี่ยมสมบูรณ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 น.สพ.อนนท์ เทืองสันเทียะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 สพ.ญ.รัชนิกร ศรีคง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 น.สพ.วิศรุต โมรานอก ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 และ สพ.ญ.ณัฐหทัย วนาเฉลิม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13 ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะทำพิธีมอบใบเกียรติบัตรแสดงความยินดีในคืนวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560  ในงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2560 ระหว่างเวลา 18.00-23.00 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2  อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกๆท่านที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:53