E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 ผู้บริหารร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ vet 659
82 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมนีฝึกงานด้านคลินิกที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 718
83 สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) vet 3580
84 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAIC) ครั้งที่ 17 vet 1891
85 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University(NVLU) ประเทศญี่ปุ่น vet 969
86 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น vet 676
87 พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยกับศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี vet 594
88 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับอาจารย์จาก Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน vet 753
89 การเสวนาการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของคณะฯ vet 713
90 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chittagong University ประเทศบังคลาเทศ vet 857
91 คณะสัตวแพทยศาสตร์ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Swedish University of Agricultural Science (SLU) vet 726
92 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว(One Health) vet 851
93 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง vet 798
94 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nong Lam University ประเทศเวียดนาม vet 764
95 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น vet 771
96 อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ทุนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี vet 994
97 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ University Kalantan Malaysia(UKM) ประเทศมาเลเซีย vet 790
98 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University, China (SWU) ประจำปี 2558 vet 747
99 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 vet 1077
100 คณบดีร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว vet 644
 
Page 5 of 9


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th