E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารในหัวข้อ “Big Data” vet 11
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำคณะ และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของคณะ vet 26
3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการพัฒนานวัตกรรม vet 205
4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำคณะและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต vet 33
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “สานสายใยผูกพัน...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” vet 52
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 vet 38
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563 vet 36
8 VM-OKRs vet 58
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ vet 94
10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 vet 53
11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานบริการของโรงพยาบาลสัตว์ vet 58
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Power BI (Business Intelligence) ให้แก่ผู้บริหารคณะ vet 59
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารในหัวข้อ “การใช้เทคนิคลีน (Lean) ในการพัฒนาองค์กร” vet 61
14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ VM-KKU Meeting ครั้งที่ 1 vet 82
15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมนำเสนอแผนพัฒนา Improvement Plan ระดับคณะ ครั้งที่ 2 vet 62
16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 vet 92
17 เล่าสู่กันฟัง vet 128
18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ vet 88
19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ และพืชสมุนไพร vet 94
20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น vet 129
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 24


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th