E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 คณบดีร่วมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี ของการสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 26
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปรับแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารพบบุคลากร และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 vet 57
3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินภายใต้การเปลี่ยนแปลง vet 24
4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ “การบริหารคณะตามเกณฑ์การบริหารเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” vet 35
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA)” vet 39
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 vet 47
7 คณบดีร่วมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ vet 26
8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย vet 19
9 คณบดีร่วมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ vet 28
10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพในการเตรียมและการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ใน Journal quartile score 1 (Q1) สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” vet 26
11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี vet 18
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอสรุปผลการปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist vet 32
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 vet 32
14 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. มอบเงินจากโครงการ “ดนตรีปันสุข”เข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ vet 29
15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีคนใหม่ vet 35
16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและพัสดุ ประจำปี 2563 vet 43
17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” vet 48
18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารในหัวข้อ “Big Data” vet 49
19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำคณะ และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของคณะ vet 54
20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการพัฒนานวัตกรรม vet 238
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 25


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th