e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
401 คณะสัตวแพทย์ มข. จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานคณบดี ประจำปี 2555 vet 1465
402 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการ ”เล่าสู่กันฟัง” ครั้งที่ 2 vet 1455
403 ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการกลยุทธ์การเรียนการสอนเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ การวัด และการประเมินผลสำหรับอาจารย์ (มีเอกสารประกอบ) vet 1267
404 สมาคมศิษย์เก่า คณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ มข. ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป(พระพุทธสัพพะมงคลสัตววิทยรักษ์)และวัตถุมงคล vet 1563
405 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 34 ปี vet 1323
406 คณะสัตวแพทย์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"โปรแกรม Facebook เพื่อการสื่อสาร" vet 1391
407 คณะสัตวแพทย์ มข.เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (IQA 42 ตัวชี้วัด)ประจำปีการศึกษา 2554 vet 1349
408 ครอบครัว “ วิภูศักดิ์ ” บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ (กองทุนสัตววิทยรักษ์) vet 2095
409 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงานทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2555 vet 1783
410 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 41 ปี vet 1326
411 สถานีฟาร์มฯ คณะสัตวแพทย์ มข. จำหน่ายหมูธงฟ้า vet 1454
412 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร” vet 1793
413 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์” vet 1259
414 คณะสัตวแพทย์สถาปนาครบรอบ 26 ปี vet 1469
415 คณะสัตวแพทย์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “โปรแกรมปรับแต่งระบบปฏิบัติการให้เร็วขึ้น” vet 1368
416 ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันครบรอบสถาปนา 26 ปี คณะสัตวแพทย์ มข. vet 1784
417 ชื่นชมยินดี บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2554 vet 1662
418 ทีมบริหารคณะสัตวแพทย์จัดประชุมสัญจร vet 1292
419 บริจาคเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 1491
420 คณบดีคณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ครบรอบ 5 ปี vet 1615
 
Page 21 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th