E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำคณะและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต vet 65
22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “สานสายใยผูกพัน...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” vet 90
23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 vet 59
24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563 vet 56
25 VM-OKRs vet 96
26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ vet 124
27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 vet 80
28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานบริการของโรงพยาบาลสัตว์ vet 91
29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Power BI (Business Intelligence) ให้แก่ผู้บริหารคณะ vet 1000
30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารในหัวข้อ “การใช้เทคนิคลีน (Lean) ในการพัฒนาองค์กร” vet 84
31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ VM-KKU Meeting ครั้งที่ 1 vet 1904
32 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมนำเสนอแผนพัฒนา Improvement Plan ระดับคณะ ครั้งที่ 2 vet 86
33 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 vet 397
34 เล่าสู่กันฟัง vet 187
35 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ vet 114
36 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ และพืชสมุนไพร vet 119
37 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น vet 158
38 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการดูแลรักษาสวนป่าบริเวณหน้าคณะ vet 148
39 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเงินสมทบ “กองทุน COVID-19 เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์” ในวาระครบรอบ 34 ปี ของการก่อตั้งคณะ vet 169
40 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 202
 
Page 2 of 25


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th