e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chittagong Veterinary and Animal Sciences University(CVASU) เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ vet 621
142 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) vet 552
143 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 vet 518
144 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ vet 571
145 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2559 vet 933
146 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558” ครั้งที่ 1 vet 575
147 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 1 vet 587
148 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 vet 602
149 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ศัลยกรรมระบบประสาทในสัตว์เล็กสำหรับสัตวแพทย์" vet 770
150 คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับเครือเบทาโกรเนื่องในวาระเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ vet 629
151 โครงการ “สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559” vet 1153
152 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย vet 506
153 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม vet 814
154 โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา vet 598
155 รศ.ทพ.ญ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มข. บริจาคเครื่องมือให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 940
156 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เดินทางไปเจรจาจาความร่วมมือกับ Tottori University ประเทศญี่ปุ่น vet 640
157 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในเรื่องวินัยจราจรและการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2559 vet 619
158 คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) โครงการห้องสมุด 24 ชั่วโมง vet 644
159 แสดงความยินดี ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” vet 656
160 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว vet 725
 
Page 8 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th