e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานเชื่อมสัมพันธไมตรี ยินดี และขอบคุณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 และชื่นชมยินดีบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 vet 853
102 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรด้านการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 700
103 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร : การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ vet 693
104 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 vet 727
105 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PDF Free” vet 532
106 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการลานแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชาวสัตวแพทย์เสริมสร้างความสุขในองค์กร vet 733
107 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดี vet 826
108 อาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ vet 1003
109 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 vet 851
110 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560 vet 780
111 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าคณะ vet 422
112 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 4 vet 481
113 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย vet 2170
114 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559” ครั้งที่ 3 vet 774
115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559” ครั้งที่ 2 vet 815
116 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 vet 707
117 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก vet 893
118 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา vet 876
119 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการฝึกอบรม การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) vet 780
120 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก vet 749
 
Page 6 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th