E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 vet 112
42 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563 vet 109
43 VM-OKRs vet 190
44 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ vet 397
45 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 vet 136
46 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานบริการของโรงพยาบาลสัตว์ vet 173
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Power BI (Business Intelligence) ให้แก่ผู้บริหารคณะ vet 1097
48 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารในหัวข้อ “การใช้เทคนิคลีน (Lean) ในการพัฒนาองค์กร” vet 150
49 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ VM-KKU Meeting ครั้งที่ 1 vet 1997
50 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมนำเสนอแผนพัฒนา Improvement Plan ระดับคณะ ครั้งที่ 2 vet 148
51 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 vet 494
52 เล่าสู่กันฟัง vet 311
53 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ vet 194
54 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ และพืชสมุนไพร vet 205
55 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น vet 245
56 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการดูแลรักษาสวนป่าบริเวณหน้าคณะ vet 210
57 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเงินสมทบ “กองทุน COVID-19 เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์” ในวาระครบรอบ 34 ปี ของการก่อตั้งคณะ vet 245
58 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 275
59 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น vet 375
60 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรณยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 1210
 
Page 3 of 26


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th