E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินภายใต้การเปลี่ยนแปลง vet 119
22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ “การบริหารคณะตามเกณฑ์การบริหารเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” vet 145
23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA)” vet 130
24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 vet 123
25 คณบดีร่วมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ vet 84
26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย vet 74
27 คณบดีร่วมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ vet 77
28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพในการเตรียมและการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ใน Journal quartile score 1 (Q1) สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” vet 84
29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี vet 72
30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอสรุปผลการปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist vet 96
31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 vet 98
32 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. มอบเงินจากโครงการ “ดนตรีปันสุข”เข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ vet 122
33 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีคนใหม่ vet 78
34 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและพัสดุ ประจำปี 2563 vet 133
35 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” vet 108
36 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารในหัวข้อ “Big Data” vet 163
37 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำคณะ และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของคณะ vet 145
38 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการพัฒนานวัตกรรม vet 307
39 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำคณะและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต vet 127
40 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “สานสายใยผูกพัน...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” vet 196
 
Page 2 of 26


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th