E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
341 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ vet 14485
342 นักศึกษาสัตวแพทย์พบผู้ประกอบการ vet 2666
343 กำหนดการรับสมัครทุนและใบสมัครทุนการศึกษา vet 2590
344 กำหนดการวันสถานประกอบการพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 15 กันยายน 2554 vet 1865
345 ตารางเรียนภาคปลาย 54(แก้ไข 5 ก.ย. 54) vet 2716
346 ปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 vet 2276
347 โครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2554 vet 2605
348 คุณลักษณะผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 3030
349 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ(Supervisor) vet 2342
350 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 vet 8281
351 นักศึกษาสัตวแพทย์ ออกค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 7 vet 2986
352 รายวิชาที่สอบ และแผนที่สนามสอบโครงการพิเศษ 2554 รร แก่นนครวิทยาลัย vet 9800
353 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพิเศษแยกตามห้องสอบ ปี2554 vet 9326
354 กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๑๙ vet 2759
355 กำหนดการนำเสนอ สหกิจศึกษา ประจำปี 2553 vet 1986
356 ร่วมฟังและซักถาม การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายปรัชญา ประไพวงษ์ vet 3562
357 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 vet 3540
 
Page 18 of 18


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th