E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 11 vet 1279
282 บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จํากัด ต้องการรับสมัคร “นักวิชาการสัตวแพทย์” vet 1661
283 คณะสัตวแพทย์เข้าร่วมโครงการแนะแนวสัญจร ปีที่ 7 vet 1185
284 การบรรยายและรณรงค์การประหยัดพลังงานกับผู้นำนักศึกษาในกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปี 2556 vet 1413
285 ประกาศรายชื่อเรียกอันดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2556 vet 3244
286 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การสนับสนุนวิชาการฝึกงาน ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ vet 1674
287 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา2556 vet 5688
288 การจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของประกอบวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์ vet 1141
289 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 20 vet 1287
290 โครงการพิธีปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 21 vet 1375
291 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ” vet 2290
292 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 vet 1246
293 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกด้วยทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของ สกว. vet 1575
294 กำหนดการวันปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2555 วันที่ 11 ธันวาคม 2555 vet 1725
295 กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๖ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ vet 2172
296 โครงการจัดอบรมหลักสูตร KKU Google Apps สำหรับนักศึกษา vet 1975
297 การนำเสนอและพิธีปิด การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ vet 1387
298 ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 2823
299 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์ฯสัมพันธ์ (Vet Game) ครั้งที่ 23 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vet 1968
300 ตารางกิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปี 2555 vet 2392
 
Page 15 of 18


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th