e-book
















-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

E-mail Print PDF

    ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะได้มีโอกาสต้อนรับกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพิ่มเติมจำนวน 3 หลักสูตร โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (ปกติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (ปกติ) มีคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี เป็นประธานตรวจประเมินหลักสูตร

รศ.กาญจนา นาถะพินธุ เป็นกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร

ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม เป็นกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร

- หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข มีคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ เป็นประธานตรวจประเมินหลักสูตร

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม เป็นกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร

น.ส.วรลักษ์ ศรีอนันต์ เป็นผู้ประสานงาน

   โดยการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบได้เข้าร่วมรับฟังและร่วมให้ข้อมูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณทางคณะกรรมการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:28  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th