e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 1

E-mail Print PDF

   ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559  เวลา 14.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านความรู้และการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ผลลัพธ์การดำเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยมีคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย ศ.พญ.ดร.จามรี ธีรตกุลพิศาล ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย และ นางสาววิลาวัลย์ คำสอนทา จากสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมรับฟังการให้คำปรึกษาในครั้งนี้
   อนึ่งเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว สำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสากล จึงได้นำเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ นั่นคือ    เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx นั่นเอง


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:32  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th