E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558

E-mail Print PDF

   เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยการนำของ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558” ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 และนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. อิศรา  ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ ผศ. น.สพ. ดร. สุชาติ วัฒนชัย หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ มาร่วมสังเกตการณ์ และร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา คณาจารย์ที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดำเนินงานได้ด้วยดีทุกประการ


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:34  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th