E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

E-mail Print PDF

   ตามที่ สพ.ญ.นัทหทัย วนาเฉลิม (คุณหมอผึ้ง) ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 13 ได้รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2558 ประเภทสารคดีเชิงศิลปะและวัฒนธรรม จากหนังสือเรื่อง "สะกดรอยสินไซ" จากการประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด ครั้งที่ 16 เมื่อปีที่ผ่านมา และในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สพ.ญ.นัทหทัย วนาเฉลิม ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตาลัย  อนึ่งการประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด จัดขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีสำหรับแสดงความสามารถของบรรดาเหล่านักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย สำหรับ สพ.ญ.นัทหทัย วนาเฉลิม หรือ คุณหมอผึ้ง ปัจจุบันนอกจากจะทำงานในคลินิกรักษาสัตว์แล้วยังทำหน้าที่เขียนหนังสืออันเป็นงานที่รักไปพร้อมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งมา ณ โอกาสนี้


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:53  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th