E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณบดีร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print PDF

    เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ Major Bowl Hit ชั้น 5 เซ็นทรัล พลาซา จังหวัดอุดรธานี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และอุปนายก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมศิษย์เก่าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคม จัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในปัจจุบัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผลการจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:37  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th