E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณบดีร่วมกิจกรรมกอล์ฟการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print PDF

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ นอร์ทเทิร์นรังสิต กอล์ฟคลับ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้เดินไปร่วมกิจกรรมกับการจัดกอล์ฟการกุศลเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีของการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนปัจจุบัน น.สพ.วชิระ แก้วสิงห์ และมี ศ.เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และอดีตคณบดีท่านแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วย สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในบรรดาพี่น้องศิษย์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยกันแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งยังจะมอบเข้าสู่กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงพยาบาลสัตว์อีกด้วย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:37  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th