e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

E-mail Print PDF

   เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ และมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดีคณะคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. และ นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ นี้
   นอกจากพิธีลงนามข้อตกลงฯแล้วยังได้มีการบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดขอนแก่น โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ  “อนาคตอุตสาหกรรมโคนมไทย: ความพร้อมในการแข่งขันอย่างยั่งยืน” และ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและคุณภาพน้ำนม” โดยในพิธีลงนามฯ ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มข. รวมถึงท่านปศุสัตว์จังหวัดจากจังหวัดต่างๆภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภายใต้การดูแลของ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
   อนึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. และ ทาง อ.ส.ค. ได้มีความร่วมมือและมีการดำเนินร่วมกันมายาวนานกว่า 15 ปี โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสององค์กรมีวัตถุประสงค์ให้ความร่วมมือกันทางวิชาการด้านโคนมและส่งเสริมการผลิตน้ำนมโคคุณภาพดี  และนำองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การปรับใช้อย่างได้ผล รวมทั้งการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อเรื่องที่จะนำไปใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมและประสิทธิภาพการผลิตโคนมโดยครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการสนับสนุนและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงการให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ ทักษะ และโอกาสในการศึกษาระดับหลังปริญญาตรี ให้กับบุคลากรทุกระดับขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  โดยบันทึกข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม โดยมีกำหนดเวลา 5 ปี โดยทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการผลิตน้ำนมคุณภาพดีและเพิ่มประสิทธิภาพกี่ผลิตโคนม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศไทย อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นLast Updated on Monday, 28 August 2017 03:03  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th