e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

E-mail Print PDF

   เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เพื่อร่วมทำการลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. และ อ.สพ.ญ.ธันยกร ชลาลัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส. ได้ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ด้วย
   โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกประสบการณ์ของนิสิตนักศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นหลัก อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกันให้มีอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบันทึกข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม โดยมีกำหนดเวลา 5 ปี โดยทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านสัตวแพทยศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน ก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพการสัตวแพทย์ พัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตสัตว์และคนไปพร้อมกัน และก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


Last Updated on Monday, 28 August 2017 03:03  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th