e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

E-mail Print PDF

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย  ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. สายใจ กองเพชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และผู้ร่วมงานโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ด้านการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้ มีคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย  ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. สายใจ กองเพชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และผู้ร่วมงานโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ด้านการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้ มีคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน 


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:38  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th