E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่

E-mail Print PDF

    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนใหม่ โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก น.สพ.วชิระ แก้วสิงห์ (อ้น) ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 ให้ดำรงตำแหน่งนายสมาคมศิษย์เก่าฯ คนต่อไปโดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2558-2560 ซึ่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนใหม่มีประวัติพอสังเขป ดังนี้

การศึกษาระดับประถมศึกษา; โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น; โรงเรียนสารคามพิทยาคม

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย; โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา; คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน; ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกธุรกิจสุกร บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:54  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th