E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณบดีร่วมประชุมกองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print PDF

    เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงแรมเซนทารา ขอนแก่น รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยถือเป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังที่มีการจัดตั้งกองทุนฯขึ้น สำหรับกองทุนฯนี้จัดตั้งขึ้นโดยนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ และศิษย์เก่าแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบันด้วย โดยองค์ประกอบของกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วยผู้บริหาร(คณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดี) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนสิริ อดีตคณบดี  ผู้แทนคณาจารย์ ได้แก่ อ.น.สพ.จิรศักดิ์ ถิรธนบูรณ์ ผู้แทนจากศิษย์สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้แก่ น.สพ.ธีรชัย วงษ์ชารู และน.สพ.นิตินัย สุทธิมาลย์ นายกและอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้แทนศิษย์เก่า ได้แก่ สพ.ญ.วิภาศิริ อมรวิทยาเวช และ น.สพ.คมกริช ตาตินิจ ส่วนผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน คือ นศ.สพ.วรโชติ พงศ์ศรีประชา นายกสโมสรนักศึกษา โดย บรรยากาศของการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:53  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th