E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

แผนปฏิบัติการประจำปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

E-mail Print PDF

ผนปฎิบัติการประจำปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2564

แผนปฎิบัติการประจำปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563

- แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 <<CLICK>>

- แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 <<CLICK>>

- แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 <<CLICK>>

- แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 <<CLICK>>

- แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 <<CLICK>>

- แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 <<CLICK>>

Last Updated on Monday, 21 December 2020 02:05  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th