E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557“คืนสู่เหย้า เฮาฮัก มข.”

E-mail Print PDF

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน คืนสู่เหย้า เฮาฮัก มข. ประจำปี 2557  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2557 และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2558  โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ สัตวแพทย์หญิงสมพิศ จุลลาบุตรดี กับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557

    โดยมีรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  สัตวแพทย์หญิงนุสรา  สุวรรณโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  จรัสแสง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ธร  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  สุวรรณโชติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมชนก สุวรรณธาดา เข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้ ทั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วยค่ะ


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:54  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th