E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

GO TO KNOW "คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้"

E-mail Print PDF

>"การจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผลงานทางวิชาการ”  องค์ความรู้โดย นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์   ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2558
    รวบรวมโดย
นางสุดารัตน์ บัวทวน  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

>"พัฒนาวิจัย พัฒนาคณะสัตวแพทย์ฯ มข." โดย ศ.น.สพ.มงคล เตชะกำพุ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ถอดองค์ความรู้โดย รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ

>สรุปแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
   สรุปองค์ความรู้โดย   ผศ.ดร.น.สพ.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

>องค์ความรู้จาก KM การเขียนหนังสือราชการ
  
บรรยายและถอดองค์ความรู้โดย คุณอุดร พุทธิมา เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 24 มกราคม 2556

>การจัดการองค์ความรู้ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   บรรยายและถอดองค์ความรู้โดย คุณพัชรียา คนชาญ หัวหน้างานคลังและพัสดุ บรรยายโดย คุณวีระ สุภารักษ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

>โครงการ"การจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หัวข้อ Problem Oriented Approach:POA"
   ถอดองค์ความรู้โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบรรยายโดย อ.ดร.วิลาสินี  มูลอามาตย์ ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น.

>การทำ R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   บรรยายและถอดองค์ความรู้โดย ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

>องค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการ

- ภาควิชาสรีรวิทยา

- ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

- ภาควิชาอายุรศาสตร์

>องค์ความรู้จากสถานีฟาร์ม

- แนะนำการเลี้ยงหมูขุนได้กำไร ด้วยอาหารพืชหมักและคอกกลางแจ้ง

- ผลของการใช้พืชอาหารหมักทดแทนอาหารข้นต่อสมรรถนะการผลิตสุกรขุน

- การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตสุกรขุนที่เลี้ยงแบบคอกกลางแจ้ง กับแบบขังคอกโรงเรือน

- ถังหมักปุ๋ยน้ำกึ่งอัตโนมัติ

- เครื่องขัดไก่ไข่สด

- จักรยานเพิ่มออกซิเจนในบ่อปลา

- เสื้อเกราะป้องกันสุนัขกัดแพะ

- เปลสนามเคลื่อนที่สำหรับสัตว์ป่วย

- ยางรถกึ่งลมกึ่งยาง และยางตัน

>Show & Share 2011

- การจัดประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์

- ผู้บริหารพบบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์


>ความรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องเหมาะสม

- โรคที่พบในสุนัข

- อาหาร : การให้อาหารสุนัข

>การจัดการความรู้ ความหมาย และวิธีการ โดยคุณกิตติมา จันทรสม

Last Updated on Friday, 14 August 2015 01:50  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th