E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

E-mail Print PDF

    เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00-13.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2556  โดย ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการซึ่งเป็นศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า โดยมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ และสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในวิชาชีพสัตวแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการฯ           ได้กำหนดให้แผนการดำเนินงานเป็นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน  คือ

(1)  การส่งเสริมและพัฒนาสมาคมศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง  เสริมสร้างให้สมาคมศิษย์เก่ามีความสำคัญมากขึ้น

(2)  สร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับสมาคมศิษย์เก่า เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

(3) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยในเบื้องต้นจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงานสมาคมศิษย์เก่า และปรับปรุงระบบสนับสนุนของคณะฯ ที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า และจะประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าเพื่อร่วมดำเนินการในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:55  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th