E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

การจัดการองค์ความรู้ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

E-mail Print PDF

การจัดการองค์ความรู้ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

   จากการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของบุคคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดไว้  จนทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน

   ดังนั้นหน่วยการเงินและบัญชีจึงได้ดำเนินการจัดการให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และแนะนำวิธีการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ ตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การนับเวลาในการเดินทางเพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

   จากการที่ได้ดำเนินการจัดการองค์ความรู้เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ทำให้บุคลากรสามารถเขียนรายงานการเดินทางและสามารถคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างถูกต้อง เช่น

  1. การนับเวลาในการเดินทางไปราชการคือ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน เศษของ 24 ชั่วโมงต้องเกิน 12 ชั่วโมงจึงนับได้อีก 1 วัน หรือกรณีที่เดินทางไป-กลับไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 6 ชั่วโมง ก็สามารถเบิกได้ ครึ่งวัน
  2. อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เบิกได้วันละ 240 บาท สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปหรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับ 8 เดิม) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9 เดิม) ขึ้นไป เบิกได้วันละ 270 บาท
  3. การเบิกค่าที่พักจะเบิกได้ทั้งกรณีเหมาจ่าย หรือเบิกจ่ายจริงตามอัตราที่กำหนด คือ เหมาจ่ายเบิกได้คืนละ 500 บาท สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปหรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับ 8 เดิม) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9 เดิม) ขึ้นไป เบิกได้คืนละ 800 บาท (ตามมติคณะกรรมการประจำคณะฯ) หรือเบิกจ่ายตามจ่ายจริงได้ในอัตรา ห้องพักคนเดียวกรณีเดินทางคนเดียวเบิกได้คืนละ 1,500 บาท กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง (ยกเว้นกรณีไม่เหมาะสมที่จะพักรวมกันได้) โดยเบิกได้ไม่เกิน 850 บาท/วัน/คน
  4. กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวสามารถเบิกชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้กิโลเมตรละ 4 บาท
  5. การเดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางได้เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป (ระดับ 6 เดิม)
  6. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการซึ่งประกอบไปด้วย แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะเดินทาง (ค่าเครื่องบินและตั๋วเครื่องบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีใช้รถราชการ) กรณีเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาวิชาการต้องมีหนังสือหรือโครงการจัดประชุมหรือสัมมนาจากหน่วยงานผู้จัด

 

 

 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th