E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

งาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข.2556”

E-mail Print PDF

เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และศิษย์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข. 2556” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์ของคณะที่ได้รับรางวัลซึ่งประกอบด้วย ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 ได้แก่ น.สพ.ดร.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ ศิษย์เก่าของคณะฯรุ่นที่ 7(ศิษย์เก่า มข.รุ่นที่ 30) ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2556 ซึ่งเสนอชื่อโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แก่ สพ.ญ.สุชาดา หัทยานานนท์ และ สพ.ญ.วิภาวดี ปฐมรพีพงศ์ ทั้งสองท่านเป็นศิษย์เก่าของคณะฯรุ่นที่ 8 (ศิษย์เก่า มข.รุ่นที่ 31)

Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 04:04  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th