E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554

E-mail Print PDF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่  25-26  เมษายน  2554 รายละเอียดอยู่ท้ายประกาศ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจำตัว

เลขที่นั่งสอบ

กลุ่ม

1

น.ส.กนกนภา ลำพุทธา

54180912

33

บุคคลทั่วไป

2

น.ส.กนกวรรณ ประโรกิจจักร์

54180277

38

"

3

น.ส.กมลชนก ขึงกระโทก

54180465

42

"

4

น.ส.กรกนก ถ่ายสูงเนิน

54181357

49

"

5

นายกัมพล อินทรทะกูล

54180901

75

"

6

นายเกรียงกมล เตไชยา

54180041

91

"

7

น.ส.จริญญา ไตรคุ้มดัน

54181262

112

"

8

น.ส.จุตินภา คูหาทอง

54180236

140

"

9

น.ส.ฉัตรกมล พิมพ์จันทร์

54180431

149

"

10

น.ส.เฉลิมฉัตร ณ หนองคาย

54181369

152

"

11

น.ส.ชยานิษฐ์ รังสิพุฒิศักดิ์

54181053

178

"

12

น.ส.ชลลดา จันทรวิชัย

54181110

182

"

13

นายชวนัท ตรีพลอักษร

54180560

188

"

14

น.ส.ชิดชกนก ชิดเชื้อ

54180979

201

"

15

นายชิษณุชา พันทวี

54181130

204

"

16

น.ส.โชติรัตน์ ไกรคง

54181319

211

"

17

น.ส.ญาณิศา ขวัญทองห้าว

54180208

215

"

18

น.ส.ฐิชากร พึ่งแก้ว

54180686

220

"

19

น.ส.ฐิตา อิทธิรัตน์ชัย

54180026

221

"

20

น.ส.ณพัธ นรินทร์รัตน์

54181043

229

"

21

นายณภัทร ศุภวุฒิ

54181005

230

"

22

นายณฤทธิ์ บุญรอด

54180435

231

"

23

นายณัฏฐพล พิชิตฉัตรพงศ์

54180571

237

"

24

น.ส.ณัฐชยา บุญเพียร

54180147

241

"

25

นายณัฐนนท์ โนนเพีย

54180886

246

"

26

น.ส.ณัฐฤทัย กิ่งมณี

54180265

260

บุคคลทั่วไป

27

น.ส.ณัทญอร มานะศรีสุริยัน

54181298

267

"

28

น.ส.ตรีรัตน์ วิสุทธิพงศ์ถาวร

54180619

282

"

29

น.ส.ธนภรณ์ บุญตาแสง

54181090

299

"

30

นายธนัตถ์ อมรพิทยาพงศ์

54180042

307

"

31

นายธนากร คลังกลาง

54180184

308

"

32

นายธเนศ กุลโรจน์วิจิตร

54181273

316

"

33

นายธเนศ คอมเพ็ชร

54180739

317

"

34

น.ส.ธรณิศร มิกขุนทด

54181233

318

"

35

นายธราพงษ์ ศรีสงคราม

54181007

319

"

36

น.ส.ธัชชาภรณ์ แสนสำราญ

54180832

322

"

37

นายธารินทร์ รัตนบุญทา

54181176

332

"

38

นายธีธัช กันยุบล

54181279

336

"

39

น.ส.น.ส.พิชญ์สินี ไชยอินปัน

54180551

376

"

40

น.ส.นงนภัส วนัสสกุล

54180077

346

"

41

น.ส.นพสิริ นาคสิทธิวงษ์

54180634

352

"

42

น.ส.นภสร อิ่มบุญตา

54181015

356

"

43

น.ส.บุษย์ วิบูลย์ธนภัณฑ์

54181144

391

"

44

น.ส.เบญจภรณ์ โคตรนรินทร์

54181201

393

"

45

น.ส.เบญจวรรณ ช่างปัด

54180503

395

"

46

นายปฐวี นิ่มสกุล

54181350

403

"

47

น.ส.ประกายกานฐ์ ทวีผลสมเกียรติ

54180629

407

"

48

น.ส.ปิ่นอนงค์ ไชยศรี

54181335

443

"

49

น.ส.ปิยภัทร แสงขาว

54180528

444

"

50

น.ส.พรพนม ทุมทน

54181138

471

"

51

นายพันทิศ กำลังชัย

54180179

491

"

52

น.ส.พิมลวรรณ ลีชาคำ

54181344

512

"

53

นายพีรพงษ์ อุ่นอ่อน

54180587

516

"

54

น.ส.แพรวพิรุณ เลพล

54181169

523

"

55

น.ส.ไพลิน จำปาพันธุ์

54181029

524

"

56

น.ส.ภัทรวดี มุสิกบุญเลิศ

54181352

538

"

57

น.ส.ภัสสิริ พื้นบาตร

54180704

551

"

58

นายภาณุพงศ์ มุกนำพร

54180488

553

บุคคลทั่วไป

59

นายภิสัณห์ ชีวะตานนท์

54180039

562

"

60

น.ส.มธุวาณี วารีเจริญชัย

54180941

572

"

61

น.ส.รพีพร นิลพันธ์

54180308

590

"

62

น.ส.รัฐนันท์ ชูเสรีสุข

54180494

597

"

63

น.ส.รุ่งนภา ศรีชะตา

54181193

605

"

64

น.ส.รุจิกาญจน์ สารสุวรรณ์

54180639

609

"

65

น.ส.ลันตา สวนประเสริฐ

54180119

617

"

66

น.ส.วรดา สวัสดิ์ภักดี

54180986

622

"

67

น.ส.วรานันทน์ รู้ทวีผล

54180134

639

"

68

น.ส.วราภรณ์ ปริปุรณะ

54181348

640

"

69

นายวรุตม์ วิบูลย์กุลพันธ์

54180285

647

"

70

น.ส.วลัยรัตน์ หิรัณยเลขา

54181162

648

"

71

น.ส.วิจิตรา พาคำ

54180798

659

"

72

น.ส.วิภาภรณ์ แสงตะวัน

54180070

664

"

73

น.ส.วิวิศนา แสงเพิ่ม

54181261

672

"

74

น.ส.ศกลวรรณ บุบผาเฮ้า

54180160

682

"

75

น.ส.ศลิษา มีศิริ

54180339

690

"

76

น.ส.ศศิฉาย ไตรสุนทร

54181174

691

"

77

น.ส.ศศิน ตรีรัตนกูล

54181223

693

"

78

น.ส.ศศิประภา ปิยะพัฒนา

54180261

694

"

79

น.ส.ศศิวิมล น้อยศรี

54180098

696

"

80

นายศิรสิทธิ์ ถุงแก้วรุ่งเรือง

54180021

701

"

81

น.ส.ศิรินทิพย์ แก้วเรือง

54180135

707

"

82

นายศิริพงษ์ บำรุงศรี

54180346

710

"

83

นายเศรษฐัจจิ์ ลิขิตฉัตรภักดี

54181334

736

"

84

น.ส.สไบทิพย์ ทองงาม

54180084

742

"

85

นายสักการ พรรณสันฐาน

54180178

746

"

86

นายสิทธินนท์ ผุยคำสิงห์

54180513

750

"

87

น.ส.สุธาสินี วงศ์วานวัฒนา

54180136

772

"

88

นายสุนิพัจ พร้อมมูล

54180351

779

"

89

น.ส.สุพัตรา ดีด้วยชาติ

54180538

783

"

90

น.ส.สุพัตรา ยนันต์

54180714

784

บุคคลทั่วไป

91

น.ส.สุภาธิณี ดวงสุขขี

54180097

790

"

92

น.ส.สุภาพร นำประดิษฐ์

54180753

791

"

93

น.ส.สุภาวดี ไทรนิ่มนวล

54180819

796

"

94

น.ส.สุภาวินี ทองกันยา

54180973

798

"

95

นายอภิลักษณ์ รักษาวงศ์

54181165

840

"

96

น.ส.อภิสรา วงศ์พรหม

54180562

841

"

97

น.ส.อริสา ปัดถาวะโร

54181182

855

"

98

น.ส.อาภาภัทร ดิลกภากรณ์

54181079

871

"

99

น.ส.อารีรัตน์ โพธิ์ปฐมพร

54180975

873

"

100

นายอินทัช แสงอุไร

54181186

877

"

101

นายเอกพล ตั้งศรีวงศ์

54181366

882

"

102

นายสุขกิจ ศรีสม

54180963

2

บุคลากรกรมปศุสัตว์

103

นายคณิน บรรณกิจ

54180970

3

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

104

น.ส.จีระกิติ์ จอมวรวงศ์

54180219

4

"

105

น.ส.ชณัชชา บัวชุม

54181250

5

"

106

นายธีระวัฒน์ ศรีนุกูล

54181027

8

"

107

น.ส.นฤมล สอนไตรแก้ว

54180545

9

"

108

นายนิธิ ตั้งไพฑูรย์

54180305

10

"

109

น.ส.ปิยมาศ เกิดน้อย

54180167

11

"

110

น.ส.ปิยาภรณ์ เกิดธรรม

54180348

12

"

111

น.ส.สิริกานต์ ไผ่แสวง

54180062

16

"

112

นายอดิเชษฐ์ สุอังคะวาทิน

54180260

17

"

113

นายอิทธิ บุญอรณะ

54181239

18

"

114

น.ส.ญาณิกา กิตติธนะบูรณ์

54180561

20

ลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

115

น.ส.ธนัญญา โสภา

54180532

21

"

116

น.ส.ธีรารัตน์ แผลงไพรี

54180326

22

"

117

นายภาณุพงศ์ สายทองยนต์

54181066

24

"

118

นายรติ วงศ์ตรีสิน

54180452

25

"

119

น.ส.ลักษิกา เทียนสว่างกุล

54180820

26

"

 

ประกาศแนบท้าย


ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่  25-26  เมษายน  2554 ดังนี้

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

                ลำดับที่   1 - 30  วันที่ 25  เมษายน  2554  สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ

ตรวจร่างกาย วันที่  25  เมษายน  2554  เวลา 13.00 – 16.00 น.

            ลำดับที่ 31 - 60  วันที่ 25  เมษายน  2554  สอบสัมภาษณ์  เวลา 13.00 – 16.00 น. และ

ตรวจร่างกาย วันที่  25  เมษายน  2554  เวลา 09.00 – 12.00 น.

          ลำดับที่  61- 90  วันที่  26  เมษายน  2554 สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ

ตรวจร่างกาย วันที่  26  เมษายน  2554  เวลา 13.00 – 16.00 น.

            ลำดับที่ 91 - 119  วันที่  26  เมษายน  2554  สอบสัมภาษณ์  เวลา 13.00 – 16.00 น. และ

ตรวจร่างกาย  วันที่  26  เมษายน  2554  เวลา 09.00 – 12.00 น.  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

            ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์   เหลืองทองคำ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

  1. รูปถ่าย  1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป
  2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน   1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวบิดา/มารดา  1 ฉบับ


ตรวจร่างกาย    ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายและ X-ray  ประมาณ  1,000 บาท


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 01:22  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th