E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ครอบครัว “ ชีวะเกรียงไกร ” บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ฯ

E-mail Print PDF

ครอบครัว “ ชีวะเกรียงไกร ” นำโดย คุณพ่อจตุรงค์ ชีวะเกรียงไกร คุณแม่สิริลักษณ์ ชีวะเกรียงไกร  และนายสัตวแพทย์อาคม ชีวะเกรียงไกร ได้เข้ามอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ (กองทุนสัตววิทยรักษ์) จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อคณะกรรมการกองทุนฯ จะได้นำไปใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไว้ใช้ประจำในโรงพยาบาลสัตว์ฯ ตามวัตถุประสงค์อันเป็นกุศลจิตของท่าน และวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:55  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th