E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

นักศึกษาสัตวแพทย์ ออกค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 7

E-mail Print PDF
523.jpg  522.jpg 
เมื่อวันที่ 10-18 มีนาคม 2554 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีการออกค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ตำบลบ้านโต้น พระบุ ข้ามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมออกค่ายฯ จำนวนประมาณ 123 คน และมีการดำเนินงานให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. โครงงานตรวจสุขภาพปศุสัตว์ และทำวัคซีนประจำปี โดยให้บิการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย บริการถ่ายพยาธิ และฉีดวิตามินบำรุง มีโค-กระบือมารับบริการรวมทั้งสิ้น 543 ตัว
2.
โครงงานตรวจสุขภาพและทำวัคซีนสุขและแมว โดยให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบริการถ่ายพยาธิ และฉีดวิตามินบำรุง มีสุนัข-แมวมารับบริการจำนวน 1,012 ตัว
3.
โครงงานตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยสุ่มเก็บมูลจากโค สุ่มเก็บเลือดจากโคและสุนัข-แมวที่มารับบริการ เพื่อตรวจหาพยาธิภายในและพยาธิในเลือดทั้งหมด 94 ตัวอย่าง
524.jpg   525.jpg
4. โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพสัตว์ให้แก่ชาวบ้าน มีชาวบ้านเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 376 คน
5. โครงการอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ปลาสวยงาม และพืชอาหารสัตว์ มีชาวบ้านเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 125 คน
6. โครงการนิทรรศการสัตว์น้ำและสัตว์ป่า
7. โครงงานพัฒนาโรงเรียน ซึ่งนักศึกษาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนโดยทาสีรั้งโรงเรียน เขียนป้ายชื่อโรงเรียน
8. โครงงานชุมชนสัมพันธ์ โดยนำดำเนินกิจกรรมการออกำลังกาย เช่น การนำเต้นแอโรบิค เล่นฮูลาฮูป
กีฬาสัมพันธ์ระหว่างชาวค่ายและชาวบ้าน
9.
โครงงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม
โดยมี ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา เป็นประธานโครงการ นอกจากนี้พิธีเปิดค่ายบูรณาการฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์บริการวิชาการ บริษัทเอกชน และคณะฯ
 526.jpg 527.jpg 
Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 01:22  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th