E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ผลการสรรหาคณบดี คนที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print PDF

   บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คนที่ 6 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งในระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมามีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีมาแล้วด้วยกัน จำนวน 5 คน คือ

1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล

(วาระ 11 มิถุนายน 2529 – 30 ตุลาคม 2533 และ 31 ตุลาคม 2533 – 4 ตุลาคม 2537)

2.รองศาสตราจารย์ น.สพ.พิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ

(วาระ 5 ตุลาคม 2537 – 4 ตุลาคม 2541)

3.รองศาสตราจารย์ น.สพ.ประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ

(วาระ 5 ตุลาคม 2541 – 4 ตุลาคม 2545 และ 5 ตุลาคม 2545 – 4 ตุลาคม 2549)

4.รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย

(วาระ 5 ตุลาคม 2549 – 4 ตุลาคม 2553 และ 5 ตุลาคม 2553 – 4 ตุลาคม 2557)

5.รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ

(วาระ 5 ตุลาคม 2557 – 4 ตุลาคม 2561 และ 5 ตุลาคม 2561 – 6 กรกฎาคม 2564)

   อนึ่ง  รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  กำลังอยู่ในระหว่างการรอโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ โดยพิธีส่งมอบงานจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล


Last Updated on Wednesday, 07 July 2021 04:42  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th