E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับรักษาการแทนคณบดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2564 ที่ผ่านมา โดยมีเงื่อนไขของวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้วาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการสิ้นสุดก่อนครบวาระ 4 ปี อนึ่ง รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2564 ที่ผ่านมา โดยมีเงื่อนไขของวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการใหเปนไปตามนโยบายการบริหารสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต ซึ่งอาจสงผลใหวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการสิ้นสุดกอนครบวาระ 4 ป อนึ่ง รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน สังกัดกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ และเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Last Updated on Wednesday, 23 June 2021 05:12  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th