E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น ที่ผ่านมา  ณ ห้องสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานคณะ ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คนที่ 6 ในวาระที่ 10 โดยได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงวิสัยทัศน์แนวทางการบริหารงานในช่วงระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า   ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้แสดงวิสัยทัศน์รวมถึงตอบข้อซักถามและประเด็นสงสัยจากผู้เข้าร่วมฟัง ท่านละ 30 นาที  และนอกจากจะจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ในห้องประชุมแล้ว ยังเปิดให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมรับฟังออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM อีกด้วย
     สำหรับผู้เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีทั้งสิ้น 5 ท่าน ด้วยกันโดยเรียงลำดับการแสดงวิสัยทัศน์ ต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช
    อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา
    อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม
    อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

4. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล
    อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์

5. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.นฤพนธ์  คำพา
    อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์

     โดยการจัดการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้มีบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังทั้งทางออนไลน์ และในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Tuesday, 08 June 2021 08:40  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th