E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.นฤพนธ์  คำพา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา  ซึ่งปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีบุคลากรสายผู้สอน ทั้งหมด 70 คน ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน(รอการโปรดเกล้าฯ) รองศาสตราจารย์ จำนวน 25 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 34 คน คิดเป็นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด ร้อยละ 85.71


Last Updated on Tuesday, 20 April 2021 00:39  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th