E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2564 หัวข้อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00–17.00 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2564 “หัวข้อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร (SWOT Analysis)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การวางแผนด้านกลยุทธ์ของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยให้บุคลากรของคณะฯทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรและมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม ขององค์กร
     ซึ่งได้รับเกียรติจาก โดยมี ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคุณเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม ดร.อนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์ และดร.สริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ จากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร และการจัดโครงการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับความสนใจจากบุคลากรคณะเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Monday, 05 April 2021 00:25  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th