E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ SAR EdPEx Coaching ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ภารกิจแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานแผนและงบประมาณ ได้จัดโครงการ “SAR EdPEx Coaching ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1” ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะได้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อได้รับทราบข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน และแนวทางการประเมินตนเอง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาพรวม โดยมีทีมที่ปรึกษาประกอบด้วย

     รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี ที่ปรึกษาหลัก

     ผศ.ลิ่มทอง พรหมศรี ที่ปรึกษาร่วม

     ผศ.ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม ที่ปรึกษาร่วม

     ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน ที่ปรึกษาร่วม

     นางสาววิลาวัลย์ คำสอนทา เจ้าหน้าที่ประสานงาน

     ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รักษาแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการการศึกษา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ


Last Updated on Friday, 02 April 2021 01:24  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th