E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ด้านสารบรรณ หัวข้อ “การโต้ตอบหนังสือราชการ”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5  อาคารพิเชฎฐ์  เหลืองทองคำ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และกล่าวต้อนรับวิทยากร  และผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้ด้านสารบรรณ  หัวข้อ “การโต้ตอบหนังสือราชการ” จัดโดย งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน กระตุ้นให้บุคลากรนำการจัดการความรู้ โดยถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน จะยังผลให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา ตำแหน่ง หัวหน้างานสารบรรณ  กองบริหารงานกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร  โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการจัดการความรู้ จำนวน 34 คน


Last Updated on Friday, 19 March 2021 05:54  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th