E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

โครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”และ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่  13  มีนาคม  2564  ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ฯ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”และโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  สวนสัตว์ขอนแก่น   อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้ร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึก  เสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์ศึกษาธรรมชาติของสัตว์ และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม รวมถึงการดูแลสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น  พร้อมกันนี้ ได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพ การใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการรวบรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะได้จัดขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  การจัดโครงการกิจกรรมในครั้งนี้ นำโดย ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นางสุพรรณี  ปูนอน  นางเกวลิน  สร้อยบับ  และนักศึกษาสัตวแพทย์รวมจำนวนทั้งสิ้น  122 คน ในโอกาสนี้ใคร่ขอขอบคุณ สวนสัตว์ขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และน.สพ.ชวิน  ไชยสงคราม วิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ในครั้งนี้


Last Updated on Wednesday, 17 March 2021 03:18  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th