E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ ได้รับการแต่งตั้ง     ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ตามมติเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  6 มกราคม 2564

2.อาจารย์ สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า  เฟื่องบุญ สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง   ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ ตามมติเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2564
     ซึ่งปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีคณาจารย์ทั้งหมด 70 ท่าน  มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน รองศาสตราจารย์ จำนวน 24 ท่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 35 ท่าน  คิดเป็นคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมดร้อยละ 85.71
     สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ (วิชาชีพเฉพาะ) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นอีก 1 คน คือ นายสัตวแพทย์ สมพงษ์  หอยสังข์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  เป็นตำแหน่ง  สัตวแพทย์  ระดับชำนาญการ ตามมติเห็นชอบในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564Last Updated on Tuesday, 30 March 2021 01:10  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th