E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการเป็นพิธีกร และการดำเนินการประชุม”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีการอบรม  เรื่อง “เทคนิคการเป็นพิธีกร และการดำเนินการประชุม” ณ ห้องอาชาไนย  ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาภรณ์  มามุข หัวหน้างานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร และ คุณชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร  ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความรู้ ทักษะด้านพิธีกร และผู้ดำเนินการประชุมเสวนา สามารถพูดและทำหน้าที่พิธีกรในงานประชุม อบรมสัมมนาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีหลักการ  เป็นการพัฒนาตนเองทั้งด้านการพูด และพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม  พร้อมกล่าวเปิดโครงการ  และช่วงท้ายของการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติโดยจำลองการประชุมเสวนา ให้ผู้เข้าอบรมร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการประชุมเสวนา  และในช่วงปิดโครงการฝึกอบรม  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.  ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการดังกล่าว


Last Updated on Tuesday, 02 March 2021 01:24  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th