E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดให้มีการบรรยาย  เรื่อง ทิศทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ซึ่งการบรรยายดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นผู้บริหารในอนาคต ได้รับทราบนโยบายและแนวทางด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในยุคที่มีการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโครงข่ายและโปรแกรมการใช้งานที่ทันสมัย  ซึ่งที่ผ่านมาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย  พร้อมกล่าวเปิดโครงการ และปิดโครงการ


Last Updated on Tuesday, 23 February 2021 01:30  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th