E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนด้วย KKU e-learning และ KKU Exam”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะกรรมการพัฒนาดิจิทัล  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนด้วย KKU e-learning และ KKU Exam” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน  การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  การเรียนการสอนให้ก้าวสู่กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยการนำเอาระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผ่านหลายช่องทางในทุก ๆ สถานที่ ซึ่งการจัดบอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล เป็นวิทยากรในครั้งนี้


Last Updated on Monday, 22 February 2021 01:38  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th