E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2564

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคณะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและเอาใจใส่ต่อการดูแลสุขภาพของตน การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ฯลฯ ซึ่งในปีนี้ นอกจากจะมีการตรวจเหมือนเช่นทุกปีแล้ว ยังมีการตรวจเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจพิเศษสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์  และการให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์ ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง ตรวจความหนาแน่นของกระดูก มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งสิ้น 165 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 210 คน


Last Updated on Wednesday, 17 February 2021 01:25  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th