E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ครั้งที่ 2

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 28  มกราคม 2564  ที่ผ่านมา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยงานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ขึ้น  ซึ่งโครงการดังกล่าว  อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจต่างๆ  ตลอดจนบุคลากรผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นผู้บริหารในอนาคต และบุคลากรผู้สนใจ  สามารถนำโปรแกรม Power BI ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในส่วนงานและในส่วนของคณะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    ซึ่งการจัดอบรมผู้บริหารในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจีรภา สิมะจารึก รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร และ คุณสุดาวดี  ชัยเดชทยากุล ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร   โดย รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากร  ผู้เข้าอบรม พร้อมกล่าวเปิดโครงการ และปิดโครงการอบรม
     อนึ่ง โปรแกรม Power BI Desktop คือโปรแกรมที่ใช้ช่วย วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากหลายๆ แหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Excel File, Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle หรืออื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้เชิงเทคนิคมากนัก สามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ ตาราง สรุปผลด้วย Visualization  กราฟในรูปแบบต่างๆ และยังติดตั้งเพิ่มเติมได้จาก Marketplace และไฮไลท์สำคัญก็คือ การแสดงผลในรูปแบบแผนที่ได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์ Mobile และ Tablet ได้ เพื่อผู้บริหารได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมในการกำหนดกลยุทธ์ และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง


Last Updated on Friday, 29 January 2021 08:59  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th