E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะฯ ได้แก่ นางสาวชนิดา ชาอินทร์ ์างรัคนภรยขอนแก่น และ นายสิทธิพร กาบบัวลอย พร้อมด้วยนักศึกษานักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 ได้เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์จำนวน 2 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 65 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยในกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษา ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะฯ ตลอดจนแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำคณะและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ได้รับทราบถึงข้อมูลของคณะและรายละเอียดด้านการจัดการศึกษา ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลักสูตร สำหรับประกอบการตัดสินใจในการเลือกสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะฯ  ซึ่งนอกจากทางคณะจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า การจัดการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้ว ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย โดยกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House ) ในครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน รวมถึงการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิชาชีพการสัตวแพทย์ อีกด้วย นอกจากนั้นในช่วงท้ายของกิจกรรม น.สพ. ปิยศักดิ์ วิภูศักดิ์ ผู้จัดการคลินิกนอกเวลา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณาจารย์และนักเรียนทั้งเยี่ยมชมส่วนต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจซักถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวการประกอบวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์เป็นจำนวนมาก
     อนึ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ถือว่าเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่มีศิษย์เก่าสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มากที่สุดในรอบระยะหลายปีที่ผ่านมา ทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในครั้งนี้จะทำให้คณะได้ทราบถึงความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะอีกทางหนึ่ง


Last Updated on Monday, 28 December 2020 01:51  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th